شرکت مجتمع فولاد پارسیان

جدول قیمت

سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
24 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
26 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد پارسیان کیلوگرم --- تماس بگیرید